Lässatsningen Uppdraget

""

Uppdraget är en ämnesövergripande lässatsning initierad av Regional biblioteksverksamhet Jämtland Härjedalen, Jamtli och Arkivet i Östersund, som utgår från boken Uppdraget av Camilla Lagerqvist. Satsningen riktar sig till lärare i årskurs 5-9 i Jämtland och Härjedalen, och startade i januari 2018. Det är inte ett projekt – det finns varken projektledning, projektbudget, tidsramar eller uppföljning – utan snarare en metod för ett fördjupat arbetssätt med läsning och läslust i skolan. Varje deltagande lärare och klass har stor frihet att själva bestämma vilken ambitionsnivå man vill lägga sig på, och hur man vill lägga upp arbetet.

Bakgrund
Svenska barns och ungdomars läsning och läsförståelse har under lång visat sig minska. Den nedåtgående trenden är oroväckande, men har också inneburit något av en nationell kraftsamling med mängder av olika initiativ, samarbeten, satsningar och projekt på alla nivåer i samhället för att vända trenden. Ett av alla dessa projekt var Uppdragets föregångare Vargbröder, som till stor del kopierades från projektet ”Vargbröder. Människa idag – igår” som pågick i Västernorrland 2012-2015. Vargbröder-projekten utgick från bokserien Vargbröder av Michelle Paver, som utspelar sig i ett stenålderslandskap. I den jämtländska versionen av Vargbröder samarbetade regional biblioteksverksamhet, Arkivet och Jamtli för att ge pedagoger verktyg att fördjupa elevernas läsupplevelse, bland annat genom att arbeta ämnesövergripande.

Efter några lyckade år med Vargbröder kände vi att det var dags att se oss om efter en ny bok och en ny tidsperiod (Vargbröder pågår dock parallellt så länge intresse finns!). Ett urvalsarbete påbörjades, då vi utifrån ett antal kriterier sökte efter en lämplig bok. Följande kriterier förelåg:

  • Välskriven, skönlitterär bok
  • Behandla en specifik och avgränsad tidsperiod, vilken är historiskt korrekt beskriven
  • Möjlig att koppla till dagsaktuella frågor
  • Vara tilltalande och gå att relatera till för de flesta ungdomar oavsett kön, ursprung osv.
  • Finnas tillgänglig för inköp i flera olika format
  • Inläst som talbok för elever med läsnedsättning
  • Relativt nyutgiven
  • Spännande och medryckande berättelse
  • Gärna skriven av en nu levande, svensk författare för att möjliggöra klassbesök

Till slut föll valet på Uppdraget av Camilla Lagerqvist, som vi anser stämmer väl in på samtliga kriterier. Att det är första delen i en serie med flera böcker ser vi också som positivt då det förhoppningsvis inspirerar till egen läsning av resterande böcker.

Syfte
Syftet med Uppdraget är ge pedagoger verktyg och idéer att arbeta med fördjupad läsning, för att öka såväl läslust som läsförståelse hos eleverna. Att arbeta utifrån en skönlitterär bok, och dessutom göra studiebesök, kan också ge en mer konkret och fördjupad förståelse i andra ämnen än svenskämnet. En fiktiv, historisk berättelse kan också belysa viktiga frågor idag, till exempel om krig och flykt.

Satsningen startade vt 2018 med en inspirationseftermiddag för lärare 24/1 2018.  Se program för eftermiddagen här (pdf).

En andra omgång av satsningen pågår ht 2018, och inleddes även den med en inspirationseftermiddag, 21 augusti 2018. Se program här: Inbjudan Uppdraget 21 aug 2018 (pdf).

Läs mer om att arbeta med lässatsningen Uppdraget här (pdf).

Vill du veta mer? Kontakta Alida Johansson, regional bibliotekskonsulent med inriktning barn och unga, på alida.johansson@regionjh.se eller 076-146 78 23